https://www.facebook.com/Fashionista-in-Oslo-262780913739767/https://www.instagram.com/moteinoslo/https://twitter.com/fashionhanne

Ingunn Birkeland: Becoming the colors


Forestill deg tre dansere i en stue med fargede møbler, flettede bilder, skulpturelle kjoler, ekspresjonistiske hodeplagg og fantasifulle sko. De beveger seg i sin komfortsone, iblant som venner, iblant som fremmede, mens de kaster usikre blikk mot verden utenfor. Kunstner og motedesigner Ingunn Birkeland inviterer publikum til sitt univers med utstillingen «Living Out In» på Galleri Format i Oslo. VGs kunst- og arkitekturkritiker Lars Elton åpnet utstillingen torsdag kveld 29. mars med å si at hun er multitalent og et «overflødighetshorn». Sistnevnte er et gresk-mytologisk symbol på rikdom, lykke, fruktbarhet og overflod.

Ingunn Birkeland er nettopp slik som kunstner - hun skaper sitt eget fargeunivers og tilfører et forførende detaljmangfold. Danser og koreograf Marianne Haugli leverte en undrende performance med innlevelse sammen med Kristina Leganger Aaserud og Ingrid Hjort. Kyrre Bjørkås tilfører universet tenkende klang med melanskolsk vri i lydsporet i den kompakte stuen. Stylisten Linda Sande kombinerer helhetlige antrekk med spennende elementer. Resultatet er et komplett fargeunivers a la Ingunn Birkeland.


- Det handler litt om hvordan vi vil bli sett - at vi ønsker å bli oppfattet som mer eller rmindre perfekte. Så er det mye som forstyrrer oss inne i hodet, og det er ikke nødvendigvis så fint som det er rundt oss, forklarer kunstneren og designeren.

- Jeg trenger et sånt rom for å ha det bra. Det er ofte jeg opplever at folk kommer hjem og til atelieret mitt og får energi, fordi det er mange farger og mye å se på. Det er få som får sett det, så nå har jeg flyttet min verden og min stue ned hit, fortsetter fantasimesteren.

Multikunstneren Ingunn Birkeland. /The multiartist Ingunn Birkeland.

Ingunn har samarbeidet med den profesjonelle fotografen Knut Bry, som har resultert i vakre bilder i kunstkatalogen som kan kjøpes på galleriet. Det er tydelig at to kreative hoder har skapt en kunstnerisk fortelling med forskjellige og samspillende kvaliteter. Ingunn balanserer fargekombinasjonene perfekt og briljerer med detaljene, mens Knut plasserer modellene og møblene i vakre posisjoner - og benytter virkemidler som dobbelteksponering og fargeskyer.

- Jeg jobber mest inuitivt. Jeg startet tilfeldig med dobbelteksponering da de gjorde hår og makeup. Det bare blir til. Jo mer du planlegger, jo mindre planlagt blir det, så da lar jeg være, sier den velrenommerte fotografen.

Knut Bry & Ingunn Birkeland.

Kostymedesigner Kjell Nordström kom til åpningen for å støtte Birkeland.

- Det hun gjør, som er så utrolig bra, er å vise at kunst og mote kan gå hånd i hånd. Hun er helt unik. Hun har et helt eget uttrykk og hun er konsekvent. Hun fortjener både respekt og oppmerksomhet for den kunstneren hun er, roser motebaronen.

Utstillingen vises på Galleri Format i Rådhusgata 24 i Oslo fra 29. mars til 29. april.


Imagine three dancers in a living room with colored furnitures, patchwork images, sculptural dresses, expressionistic head pieces and imaginative shoes. They move in their comfort sone, sometimes as friends, sometimes as strangers, while they throw uncertain glances at the word outside. The artist and fashion designer Ingunn Birkeland invites the audience to her universe with her installation «Living Out In» at Gallery Format in Oslo. VG´s art and architecture critic Lars Elton opened the exhibition Thursday the 29th of March by saying she´s a multitalent and a cornucopia. The latter is a Greek mythological symbol of wealth, happiness, fertility and abundance.

Ingunn Birkeland is just like that as an artist - she creates her own color universe and adds a seducing variety of details. Dancer and choreographer Marianne Haugli presented a wondering performance with empathy together with Kristina Leganger Aaserud and Ingrid Hjort. Kyrre Bjørkås contributes with a thoughtful timbre with a melancholic twist in his music. The stylist Linda Sander puts together coherent outfits with exciting elements. The result is a complete color universe a la Ingunn Birkeland.


- It´s about how we want to bee seen, that we wish to be conceived as more or less perfect. But there´s a lot that disturbe us inside our heads, and it´s not necessarily as great as our surroundings, the multiartist explains.

- I need a room like this to feel well. I experience that people come home to my place or my studio and receive energy, because there´s a lot of colors and many things to watch. So very few get to see that, so now I´ve moved my world, my livingroom down here, the fantasy expert continues.


Ingunn has collaborated with the professional photographer Knut Bry, which has resulted in beautiful photos in the art catalog that can be bought at the gallery. It´s obvious that two creative heads tells an artistic tale with different and interacting qualities. Ingunn balances the color combinations perfectly and excels with details, while Knut places the models and furnitures in beautiful positions - using tools like double-exposure and clouds of colors.

- I work mostly intuitive. I started with double-exposure by chance when they did hair and makeup. It just becomes. The more you plan, the less get scheduled, so I then avoid it, says the famous photographer.


Costume designer Kjell Nordström came to the opening to support Birkeland.

- What she does, that´s really good, is to show that art and fashion can go well hand in hand. She´s totally unique. She has her own expression and she´s consistent. She deserves both respect and attention for the artist she is, says the fashion baron.

You can see the exhibition at Galleri Format in Rådhusgata 24 in Oslo from the 29th of March to the 29th of April.

Kjell Nordström.

Lars Elton.
Noen gjester: 
/Some guests:


"Lillyhammer"-skuespiller Marian Saastad Ottesen med sin nydelige sønn Hjalmar. /The "Lillyhammer" actress Marian Saastad Ottesen with her lovely son Hjalmar.

Fra venstre: /From the left: Marianne Jemtegård, Jono el Grande & Anbjørg Sætre Håtun.

Fra venstre: /From the left: Henrik, Alain & Navi.

Jeg var kledd i svart og hvitt for Cosmopolitan Beauty Awards, som ble holdt samme kveld. Se mer av antrekket i neste innlegg. /I was dress in black and white for the Cosmopolitan Beauty Awards the same night. See more of my outfit in the next post.

Alle bilder: /All photos: Hanne Erøy /Fashionista in Oslo.